Algemene Voorwaarden DePluymgraaff

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via De Pluymgraaff worden besteld.

Artikel 1. Privacy

 1. De Pluymgraaff staat garant voor maximale discretie ten aanzien van u persoonlijke gegevens. U persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zoals voorgeschreven in de wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en te verzenden. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
 3. Om uw gegevens in te zien of desgewenst te laten verwijderen kunt u ons een verzoek sturen met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.

Artikel 2. Prijzen

 1. De prijzen per product zijn inclusief BTW. Dit bedrag wordt separaat vermeld op de factuur.
 2. De Pluymgraaff kan niet aan zijn aanbiedingen gehouden worden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid, kon weten dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing dan wel een verschrijving bevat.
 3. Voor iedere bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Zie kopje bestellen. Ook dit bedrag wordt separaat vermeld op de factuur. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming en het totaalgewicht van de bestelling. Alle kosten voor de verzending en aflevering zijn voor uw rekening. Het totaalbedrag van uw bestelling is inclusief verpakkings- en handlingskosten.
 4. Alle genoemde bedragen zijn gesteld in euro’s.

Artikel 3. Betaling

 1. U kunt uw bestelling betalen via Ideal. De Pluymgraaff zal uw bestelling verwerken nadat de betaling is goedgekeurd en ontvangen. Voor de betaling met Ideal zijn transactiekosten verschuldigd. Dit bedrag wordt separaat vermeld op de factuur. Om transactiekosten te voorkomen kunt u kiezen voor de optie: vooraf overmaken.

Artikel 4. Orderbevestiging

 1. Van elke bestelling ontvangt u per email een bevestiging. Hierop staan alle producten, de prijzen per product, eventueel BTW, verzendkosten en de totaalprijs vermeld. Tevens ziet u hier het adres waar de bestelling bezorgd gaat worden.
 2. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Mochten producten niet meer leverbaar zijn dan zal De Pluymgraaff u dit melden per email. U kunt dan kiezen voor een vervangend product of voor terugbetaling van het bedrag van dit product.

Artikel 5. Verzending

 1. De Pluymgraaff zal al het mogelijke doen om uw bestelling binnen 4 werkdagen af te leveren bij TNT post. De Pluymgraaff is echter niet aansprakelijk voor vertraging die veroorzaakt wordt door overmacht of doordat producten niet per direct leverbaar zijn.
 2. De Pluymgraaff is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat de bestelling door TNT post is geaccepteerd.
 3. TNT post zal de bestelling afleveren op het adres dat door de klant tijdens de bestelprocedure is aangegeven.
 4. TNT post geeft een indicatie van de verzendduur. Deze is afhankelijk van het land van bestemming en van het door u gekozen verzendwijze. De verzendduur kan oplopen tot 30 werkdagen. De Pluymgraaff kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het overschrijden van deze verzendduur.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele importheffingen in het land van bestemming. De Pluymgraaff heeft hier geen controle over. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het douanekantoor.
 6. De Pluymgraaff levert de goederen bij de klant en u zelf bent verantwoordelijk voor het importeren van de producten.

Artikel 6. Ontvangst

 1. Indien u weigert de producten in ontvangst te nemen of indien u aanwijzingen of informatie met betrekking tot het in ontvangst nemen niet opvolgt, zullen extra kosten voor opslag van de producten en/of de kosten voor een nieuwe aflevering voor uw rekening zijn.
 2. Indien u niet in staat bent om de goederen tijdig op te halen, dan wel in ontvangst te nemen, is De Pluymgraaff niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van bedorven producten of voor het overschrijden van de houdbaarheidsdatum van de producten.
 3. Zodra u de bestelling in ontvangst heeft genomen doet u er goed aan de inhoud te controleren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele schade aan de producten of afwijking van de bestelling, moet u binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk doorgeven aan [email protected] met vermelding van de gegevens op de pakbon. Hierbij moet u ook duidelijk vermelden om welke producten het gaat en wat de gebreken zijn.
 4. Zodra de bestelling juridisch en/of feitelijk aan u is geleverd, is De Pluymgraaff niet meer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de geleverde producten.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. U hebt het recht om uw bestelling binnen 4 werkdagen te annuleren. Wij nemen de bestelde producten zondermeer terug en retourneren het betaalde bedrag exclusief de verzendkosten. Dit geldt niet voor producten die zijn opengemaakt dan wel beschadigd. De annulering dient u schriftelijk aan ons kenbaar te maken. De kosten voor de terugname van de producten zijn voor uw rekening.

Artikel 8. Garantie

 1. De Pluymgraaff garandeert dat de bestelde goederen zullen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteit en verwachtingen en dat zij alles zal doen om ervoor te zorgen dat genoemde goederen zo zorgvuldig mogelijk behandeld zullen worden. Zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de site en het tijdstip dat de bestelling is geplaatst.
 2. De bestelde producten worden met de grootste zorg behandeld en ingepakt. Mocht er tijdens het transsport schade zijn ontstaan dan zal De Pluymgraaff een onderzoek instellen bij de transporteur.
 3. De garantie vervalt indien:
  a. De houdbaarheidsdatum (of datum consumeren voor) op het desbetreffende product verstreken is.
  b. Schade veroorzaakt is door oneigenlijk of onverstandig gebruik.
  c. U of anderen het product heeft geopend of zonder schriftelijke toestemming van De Pluymgraaff heeft geprobeerd te wijzigen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien de producten die door De Pluymgraaff geleverd zijn, beschadigd zijn, dan is de aansprakelijkheid jegens u beperkt, tot hetgeen in onze voorwaarden onder “garantie” staat vermeld.
 2. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw productkeuze. De Pluymgraaff is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.
 3. Indien de producent van geleverde producten verantwoordelijk is voor gevolgschade, dan is de aansprakelijkheid van De Pluymgraaff beperkt tot het vervangen van dit (of deze) product(en), dan wel tot terugbetaling van de aankoopprijs.

Artikel 10. Overmacht

 1. Nog De Pluymgraaff noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Pluymgraaff geen invloed op kan uitoefenen, die echter De Pluymgraaff verhinderen haar verplichtingen na te komen.
 3. De Pluymgraaff behoudt zich ook het recht voor om zich op overmacht te beroepen mochten omstandigheden als hierboven beschreven intreden nadat De Pluymgraaff haar verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 11. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van De Pluymgraaff is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft De Pluymgraaff het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Het Nederlandse recht is op elke overeenkomst van De Pluymgraaff en haar klanten van toepassing.

Artikel 13. Toepassing voorwaarden

 1. Voor alle bestellingen die u via De Pluymgraaff doet, gelden deze algemene voorwaarden. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 2. De Pluymgraaff kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden zijn geldig bij u eerst volgende bestelling. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden.

Artikel 14. Copyrights

 1. De Pluymgraaff behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website De Pluymgraaff, waaronder de programmatuur, teksten en afbeeldingen, rusten bij De Pluymgraaff en/of diegene van wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Download hier de Algemene voorwaarden als PDF bestand.

is toegevoegd aan het winkelwagentje
Jouw winkelwagentje.
0 producten € 0,00
Er zijn geen producten toegevoegd aan uw winkelwagen.
naar boven